Školení, vzdělávání

V roce 2008 jsem po bývalém generálním řediteli Povodí Ohře Ing. Václavu Pondělíčkovi převzal výuku denního studia vodního hospodářství na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Pedagogická praxe na této vysoké škole navázala na mé první zkušenosti ze Stavební fakulty ČVUT Praha a dala mi další výzvu – naučit se učit. Zní to podivně, ale zase tak jednoduché to nebylo. Uvědomil jsem si však význam i každodenního vzdělávání a jeho přínos pro praxi. Započal jsem intenzivněji školit vlastní zaměstnance a připravovat je na věci budoucí.

Školení a odborné přípravě v oboru vodního hospodářství věnuji významný prostor. Kromě různých i celostátních školení, např. hrázných, školím v rámci přípravy na autorizační zkoušky ČKAIT v oboru staveb vodního hospodářství. Úvodní školení se seznámením o rozsahu znalostí z vodního hospodářství probíhá v Praze v prostorech České stavební akademie, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, Praha 1 (www.stavebniakademie.cz).

Provádím proškolení jednotlivců, skupin i kolektivů znalých i neznalých v celé široké oblasti teorie i provozní praxe ve vodním hospodářství, počínaje základní informací o vodě jako takové a dále k hydrologii, hydraulice, klimatologii, managementu vodního hospodářství, teorie vodních děl i jejich provozování, technicko-bezpečnostnímu  dohledu, extrémním hydrologickým jevům (suchu i povodní), haváriím a bezpečnosti vodních děl, využití vodní energie, protipovodňovým opatřením, malým vodním nádržím, poldrům a suchým nádržím, apod. Hezké by bylo, dostat vodohospodářské vzdělávání a základní informace o vodě a vodním hospodářství zpět do školského vzdělávacího systému, protože u vody vše začíná ...

Pro přípravu na autorizační zkoušky ČKAIT nabízím unikátní individuální intenzivní školení v odborné vodohospodářské tématice. Obvykle pro autorizovaného technika alespoň v rozsahu 12 hodin, pro autorizovaného inženýra potom 16 hodin. Na základě dotazu Vám zpracuji individuální nabídku nebo nabídku pro firemní školení.

  Informace k individuálním kurzům k autorizaci ČKAIT naleznete zde

 

^