Vodohospodářské minimum - vodní hospodářství v kostce

Vzdělávací a výukový program „Vodohospodářské minimum – vodní hospodářství v kostce“, který slouží k vzdělávání v oboru od dělnických profesí až po přípravu odborníků na autorizaci ČKAIT. Stává se postupně univerzálním vzdělávacím programem, přizpůsobivý přednášeným výkladem.

A co obsahuje? 

 • Voda – co je voda, anomálie vody, zásoby vody na Zemi, voda trochu jinak
 • Vědní obory souvisejí s vodou – hydraulika, hydrologie, klimatologie
 • Hydrologické extrémy – sucho, povodně, protipovodňová ochrana a povodňová služba
 • Vodní hospodářství v ČR – management VH, vodní právo, správa ve VH, financování vodního hospodářství v ČR
 • Vodní toky – vodstvo ČR, přirozené vodní toky, úpravy vodních toků, hrazení bystřin, revitalizace, renaturace
 • Vodní díla – definice vodního díla, technickobezpečnostní dohled, bezpečnost vodních děl za povodní
 • Hydrotechnické stavby – nádrže a přehrady, ochranné hráze, jezy, vodní cesty a plavba, využití vodní energie
 • Zdravotně technické stavby – vodárenství a úprava vody, stokování, čištění odpadních vod
 • Meliorační stavby – pedologie, protierozní ochrana, malé vodní nádrže, závlahy, odvodnění
  • Provozní přepisy vodních děl – manipulační řád, provozní řád, program TBD, kanalizační řád, provozní deník

 

 

 

 

 

 

 

  

^